Regulamin

Regulamin

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Korzystając z Serwisu www.e-rankingkont.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.e-rankingkont.pl
2) Administrator – właściciel Serwisu www.e-rankingkont.pl
3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.e-rankingkont.pl

Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie internetowym należą do Administratora Serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z Serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z Serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4

Dane osobowe

§ 1

Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją Serwisu.

Rozdział 5

Zakres odpowiedzialności Administratora

§ 1

Wszystkie informacje, które są dostępne pod adresem www.e-rankingkont.pl są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

§ 2

Wszystkie informacje, które są dostępne na stronie www.e-rankingkont.pl mają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Serwisie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Administrator nie daje jednak gwarancji co do aktualności prezentowanych danych, jak również co do tego, że są one zgodne z aktualnym stanem. Dlatego też, wszelkie decyzje inwestycyjne oraz oszczędnościowe, które zostały lub zostaną podjęte na podstawie zawartych w Serwisie informacji, są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

§ 3

Administrator Serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Użytkownik Serwisu w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.

§ 4

Komentarze Użytkowników Serwisu wyrażają ich własną opinię. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze oraz za wszelkie decyzje podjęte przez innych Użytkowników na podstawie tych komentarzy.

§ 5

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do moderowania i usuwania komentarzy, zwłaszcza naruszających zasady neetykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Użytkowników Serwisu, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy, szczególnie poruszające tematykę związaną z bankowością i finansami.

 

Rozdział 6

Przerwy w funkcjonowaniu Serwisu

§ 1

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania Serwisu.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 1

Regulamin jest dostępny pod adresem www.e-rankingkont.pl/regulamin

§ 2

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

§ 3

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia publikacji. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.